INTEGRITETSPOLICY FÖR PADELGO AB

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Den aktiverande spelaren har alltid ansvar för att försäkra sig om att samtliga övriga spelare samtycker till att en ström startas.

Mediamaterial som spelats in med kamera eller annan utrustning tillhörande Padelgo AB får endast spelas upp på www.padelgo.tv. Kortare klipp om max 5 sekunder får delas i social media med syfte att driva trafik till www.padelgo.tv

Mediamaterial som spelats in med utrustning tillhörande Padelgo AB ägs av Padelgo AB och får inte sparas ned eller förvanskas

PADELGO VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

PadelGo AB, org.nr. 559215-8686, (”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Bolaget tillhandahåller en internetbaserad strömningstjänst inriktad på padel som möjliggör för spelare (”Spelare”), att via monterade kameror vid padelbanorna på anslutna anläggningar, strömma sina padelmatcher (”Tjänsten”), varigenom utomstående kan ta del av det rörliga bildmaterialet via Bolagets hemsida [och mobilapplikation]. Tjänsten tillhandahålls på Bolagets egna anläggningar och på andra till Tjänsten anslutna anläggningar med vilka Bolaget har ingått ett samarbetsavtal. Denna Integritetspolicy beskriver hur Bolaget behandlar personuppgifter om de som aktiverar Tjänsten1 (”Aktiverande Spelare”) och de spelar padel tillsammans med den Aktiverande Spelaren (”Övriga Spelare”). Denna Integritetspolicy beskriver även hur Bolaget behandlar personuppgifter om eventuellt andra personer som rör sig i anläggningen och därmed också kan komma att synas och/eller höras på filmerna men som inte deltar i den strömmade padelmatchen (”Hallens Besökare”), och slutligen de personer som upprättar ett konto på Bolagets hemsida padelgo.tv. Vid frågor om Bolagets integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR BOLAGET?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder och filmer av dig och IP-adress. Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Aktiverande Spelare

Bolaget samlar in och lagrar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som Aktiverande Spelare. Dina personuppgifter samlas främst in direkt från dig, t.ex. i samband med att du aktiverar strömningen, via e-post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med annat nyttjande av Tjänsten.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Uppgifter som du förmedlar till Bolaget per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.
 • Betalnings- och köphistorik samt Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.
 • Kundavtal.
 • Uppgifter från kameraupptagning, såsom bilder, filmer och ljud från Bolagets kameror installerade på den padelbana där den aktiverade strömningen pågår.

Övriga Spelare

Bolaget samlar in och lagrar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Bolaget samlar in dina personuppgifter i samband med att Aktiverande Spelare aktiverar strömningen.

 • I förekommande fall för- och efternamn.
 • Uppgifter från kameraupptagning, såsom bilder, filmer och ljud från Bolagets kameror installerade på den padelbana där den aktiverade strömningen pågår.

Hallens Besökare

Bolaget kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du besöker hallen samtidigt som en Aktiverande Spelare valt att strömma sin match.

 • Uppgifter från kameraupptagning, såsom bilder, filmer och ljud från Bolagets kameror installerade på den padelbana där den aktiverade strömningen pågår.

Personer med ett konto på www.padelgo.tv

Bolaget samlar in och lagrar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som kontoinnehavare på padelgo.tv. Dina personuppgifter samlas främst in direkt från dig, t.ex. i samband med att du upprättar ett konto, via e-post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med annat nyttjande av Tjänsten.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Uppgifter som du förmedlar till Bolaget via e-post, Bolagets sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.
 • Betalnings- och köphistorik samt betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.
 • Kundavtal.

Besökare av Bolagets hemsida

I samband med att du besöker Bolagets hemsida [eller mobilapplikation] samlar vi in följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida [och mobilapplikation].

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Aktiverande Spelare

ÄndamålLaglig grund
För att kunna tillhandahålla Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
För att kunna hålla kontakten med den Aktiverande Spelaren.Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig som är Aktiverande Spelare (intresseavvägning).
För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.
För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu-märke och Tjänsten (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang, möten och andra sammankomster m.m.).Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, Tjänsten och andra liknande tjänster eller varor till dig som kund (intresseavvägning).
För att genomföra undersökningar rörande Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra Tjänsten (intresseavvägning).
För att säkerställa betalning och analysera köphistorik i syfte att erbjuda kunder rätt produkter och marknadsföring.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att erbjuda sina kunder en relevant marknadsföring med hänsyn till kundens tidigare köp (intresseavvägning).
För att kunna motta betalning från dig vid köp av Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.
För att kunna bemöta och kompensera kunder vid reklamationer och garantiärenden.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.

Övriga Spelare

ÄndamålLaglig grund
För att kunna tillhandahålla Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsten till den Aktiverande Spelaren och Övriga Spelare (intresseavvägning).

Hallens Besökare

ÄndamålLaglig grund
För att kunna tillhandahålla Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsten till den Aktiverande Spelaren och Övriga Spelare (intresseavvägning).

Personer med ett konto på www.padelgo.tv

ÄndamålLaglig grund
För att kunna tillhandahålla Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
För att kunna hålla kontakten med den Aktiverande Spelaren.Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig som är Aktiverande Spelare (intresseavvägning).
För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.
För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu-märke och Tjänsten (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang, möten och andra sammankomster m.m.).Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, Tjänsten och andra liknande tjänster eller varor till dig som kund (intresseavvägning).
För att genomföra undersökningar rörande Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra Tjänsten (intresseavvägning).
För att säkerställa betalning och analysera köphistorik i syfte att erbjuda kunder rätt produkter och marknadsföring.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att erbjuda sina kunder en relevant marknadsföring med hänsyn till kundens tidigare köp (intresseavvägning).
För att kunna motta betalning från dig vid köp av Tjänsten.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.
För att kunna bemöta och kompensera kunder vid reklamationer och garantiärenden.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.

Besökare av Bolagets hemsida

ÄndamålLaglig grund
För att säkerställa driften av Bolagets hemsida [och mobilapplikation]. För att kunna utveckla Bolagets hemsida [och mobilapplikation] för att anpassa den bättre utifrån hur hemsidan används.Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades. För närmare information om hur länge Bolaget lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Bolaget. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

TILL VILKA LÄMNAR BOLAGET UT DINA PERSONUPPGIFTER?

I dagsläget kan vem som helst ta del av Bolagets livesända matcher på padelgo.tv, innebärande att ta del av rörligt material, ljudupptagning och i förekommande fall den Aktiverande Spelarens användarnamn (vilket kan innehålla för- och efternamn). Bolaget lämnar i övrigt inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Bolagets åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje partAnledningen till att person-uppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänsterPersonuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av molntjänster eftersom Bolaget lagrar viss information i molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartnersBolaget kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Bolaget.
MyndigheterPersonuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
AvyttringFör det fall Bolaget avser att överlåta hela eller delar av Bolagets verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Bolaget är syftet med behandlingen att kunder till Bolaget ska kunna interagera och ha kontakt med Bolaget via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Bolagets kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

DINA RÄTTIGHETER

Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Bolaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt vad som angivits ovan (Till vilka lämnar bolaget ut dina personuppgifter) om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt (Dina rättigheter). Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Bolaget. När Bolaget har mottagit din anmälan kommer Bolaget att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål. Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Bolaget om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt (Dina rättigheter). Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

COOKIES

Bolaget använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen padelgo.tv samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. [Bolaget använder cookies i enlighet med Bolagets policy för cookies, se länk till policy för cookies].

OM DU INTE LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL BOLAGET

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. För Aktieägare innebär detta att du inte kommer att kunna utöva dina rättigheter som Aktieägare, inbegripet att delta i och rösta vid bolagsstämma.

ÄNDRINGAR

Bolaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Bolaget att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.padelgo.tv med information om när ändringarna träder ikraft. Bolaget kan även komma att informera kunder och samarbetspartners på lämpligt sätt.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

PadelGo AB
Org.nr: 559215-8686
Postadress: Henckels Torg 3, Helsingborg
Epost: hello@padelgo.tv

1Detta görs genom att den Aktiverande Spelaren scannar en QR-kod i anslutning till planen. För att starta en strömning behöver den Aktiverande Spelaren även upprätta ett konto. Den Aktiverande Spelaren kan välja om strömningen ska vara publik eller privat.